През 2023 г. подкрепяме 3 каузи:

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

Нашата мисия е да създаваме среда, в която всяко дете в ранна възраст развива своя потенциал, заедно със семействата и общността. За 30 години подкрепихме повече от 20 000 уязвими деца, насърчавайки развитието им от самото раждане, както и техните родители и специалисти, работещи с деца.

ПРИЕМНАТА ГРИЖА – НАЙ-ДОБРАТА ВРЕМЕННА ГРИЖА ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ

Фондация “За Нашите Деца” въведе приемната грижа като алтернатива на социалните институции през 1998 г. Нашият център по приемна грижа осигурява най-добрата възможност за отглеждане и възпитание на деца, които не могат да бъдат със собствените си семейства, като подбира, обучава и подкрепя приемни семейства и децата, настанени при тях.

Приемният родител приема детето с неговата индивидуалност, но и с пренесените травми, като се фокусира върху  неговото емоционално и физическо здраве. Той му помага да се възстанови, да се развива, да се адаптира към новата среда и да се социализира. Приемният родител обгражда детето с индивидуална грижа, с любов и разбиране и създава подкрепяща среда заедно с експертите на фондацията. Приемната грижа е временна – до осиновяването или до връщането на детето в биологичното семейство. Тя може да продължи няколко месеца или пък няколко години. 

Основна цел на екипа на фондацията е да бъде до приемните родители и да гарантира добрата грижа за децата при тях. Иновативната програма за кандидатите за приемни семейства допълваме с редовни обучения на вече действащите приемни родители. Всеки месец приемните родители се събират в групи за подкрепа, за да споделят предизвикателствата и да получават насоки и насърчение. Организираме социализиращи дейности за приемните деца и семейства, които разширяват кръгозора им и подпомагат развитието на социалните умения.

През 2022г. 32 деца получиха грижа, внимание и обич в 24 приемни семейства на фондация „За Нашите Деца“. От тях 15 деца намериха своя постоянен дом: 10 са осиновени, 3 са отново при родните си семейства, 1 навърши пълнолетие, 1 беше прехвърлено в приемно семейство извън фондацията.

Започнахме 2023 г. с 18 приемни семейства – хора, които влагат своята енергия и време в това да променят детски съдби. Вие можете да бъдете част от тази промяна!

Заедно с Вас – участниците в щафетата, и приятелите ни от СК „Бегач“, ще помогнем на 20 приемни деца от 0 до 7 години и техните приемни родители с:

  • Пряка материална и финансова подкрепа към приемните семейства за покриване на текущи, медицински и образователни разходи за настанените при тях деца.
  • Допълнителна подкрепа за експерти и съпътстващи специалисти, за социализиращи и допълващи дейности.

Вашата инвестиция в приемната грижа ще помогне да върнем светлината в очите на деца, останали без подкрепата на родители и близки, като им осигурим уюта, топлината и грижата на приемното семейство.

За повече информация: Светлана Тодорова, E: s.todorova@detebg.org, Т: 0882428323

Web site: www.detebg.org, Facebook: https://www.facebook.com/fondatsiyazanashitedetsa

Народно читалище “Тротоара 2020 има за цел да създаде среда и общност за ученици, доброволци, всички, които имат нужда да се развиват, да откриват себе си и да го правят заедно.

Използвайки творчество, доброволчество, музика, изкуства, сдружаване на различни групи от хора и включването им в общи дейности, успява вече 8 години да вдъхновява, да помага, да насочва и да предава нови знания и умения.

Основна таргет група на читалището са тийнейджъри, като стремежът е да бъдат максимално включени в дейностите му от А до Я. Младежите решават какво искат да правят, те го организират, те го провеждат, а екипът само им помага.

Читалището разполага с добра техническа база – с напълно оборудвано звукозаписно студио, репетиционна, компютърна зала, библиотека и работилница за рециклиране.Всички услуги и дейности в Тротоара 2020 са безплатни за ученици, студенти и млади хора.

Досега читалището се помещава на адрес ул. Братя Миладинови, номер 26, София, сградата е частна собственост и ще бъде съборена.

От началото на тази година район Триадица предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на читалището сграда, която се намира на адрес ул. Луи Айер 34, гр. София. Условие за предоставянето ѝ е то да извърши ремонтните дейности по нея самостоятелно.

За съжаление, състоянието ѝ е плачевно. Сградата е стара, стените са от сандвич панели, тънки и слабо предпазващи от студ и топлина. Има и дупки в стените, счупени и незатварящи се прозорци и други проблеми. Благодарение на дарения от фирми, вече е започнат ремонтът на течащия покрив. 

След като бъде ремонтирана сградате, в нея се предвижда провеждането на безплатни уроци по танци за пенсионери, развитие на библиотечното и литературно дело, продължаване на всички дейности, извършвани от читалището до момента, както и развитие на локалната общност чрез включване в дейности, доброволчество и други.

За организатора:

Идеята за Тротоара се ражда на … тротоара. Мястото на срещата за младите души. Официалната регистрация на Фондация Тротоара е в края на Март 2014 година. Основателят ѝ е Деян Янков – музикален фен и китарист, пълен с енергия, творчество и вдъхновение, което през 2020 година му донесе призива “Будител на годината”.

“Младите хора не са бъдещето – те са настоящето. Те са каузата, за която си заслужава и трябва да се борим. “

Вече 5 години Тротоара успешно развива младежкия център TRAP Trotoara Room for Angry People

Главната целева група са деца с проблеми в ученето, комуникацията и поведението, които се изразяват в ниско самочувствие и самооценка, липса на мотивация за успех, неспособност за поставяне на цели, липсата на знания и умения за постигането им и за представянето им пред света, асоциално поведение или самоизолация. Много често тези проблеми са свързани с липса на връзки за доверие и подходяща творческа среда. Проектът е насочен към младежи в гимназиална възраст, както и техните учители и родители.

 

В продължение на всички проекти и инициативи, и като част от развитието на “Тротоарското” общество през 2020 г., децата и младите хора, посещаващи TRAP, взеха решение да учредят читалище – Народно читалище Тротоара 2020.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

  • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
  • Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
  • Осигуряване на достъп до информация.
  • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
  • Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

Всяка година читалището организира различен брой концерти, фестивали и събития, като най-голямото се нарича TRAP fest и се провежда между 5 и 7 пъти на лятната сцена в Борисовата градина. 

Читалището е организатор и на доброволчески клуб Freedom Droids за ученици.

„Плувни умения – програма за социализация на деца в неравностойно положение“

Фондация „КОНКОРДИЯ България“ има дългогодишен опит в работата с деца, младежи и техните семейства от уязвими групи. Развиваме успешни проекти, свързани с тяхната спортно-социалната интеграция.

Проектът включва провеждане на организирани занимания по плуване за деца, част от които са без родителска среда. Те имат нужда от подкрепа в процеса на придобиването на нови социални умения, приобщаване и житейски опит в различна от обичайната за тях среда. Предвиждаме участието на 10 деца в 24 тренировки, два пъти седмично, за срок от три месеца през 2023 г. 

Основен фокус в работата ни в подкрепа на деца в неравностойно положение е образованието, социалната интеграция, личностното развитие и автономност. Убедени сме, че като ги подпомагаме и насърчаваме да се развиват образователно и личностно, предлагаме им развиваща социална среда, подкрепа и съдействие за тяхното социално включване, ние помагаме за положителното развитие на обществото като цяло и тяханата лична отговорност за това. Убедени сме, че добрата социална, физическа и двигателна култура на децата, както и социалния им опит посредством спорта им помага за укрепване на тяхната вяра в себе си и е задължителна за тяхното добро психологическо и умствено здраве и развитие.

Убедени сме, че включването на децата в организирани смесени групи по плуване ще улесни социализацията им и ще подпомогне натрупаването на положителни преживявания, спортни и социални умения, така необходими за тях самите да се чувстват пълнноценни. Децата ще имат възможност да придобият опит в нова, непозната до този момент за тях социална среда, сред свои връстници и треньори. Плуването като спорт предполага събиране в група, работа в група или съвместно с треньора и поради това предлага естествена среда за повишаване на социалните компетенции. Плуването също така ще подобри емоционалното им състояние и ще намали тревожността и натрупвания стрес през ежедневието. 

Наред с това, форма́та на тренировките ще спомогне и за развитието на способности като организираност, отговорност и етика към процеса, последователност, следване на структурата, ориентиране към целта и следване на авторитета. Усвояването на нови знания, умения и навици би повишило самооценката на децата и мотивацията им за полагане на усилия за постигане на резултати и в други области от живота им. 

Фондация „КОНКОРДИЯ България“ има опит в раелизирането на редица инициативи в посока социална интеграция чрез спорт. Развиваме Футболнен клуб „Конкордия”, провеждаме занимания по катерене по стена и шах, организираме редовни походи в планината.
Title partner

Main partners

Event partners

Marketing and Media Partners

https://netpeak.net

Charity partners