През 2023 г. подкрепяме 3 каузи:

Приемната грижа – най-добрата временна грижа за деца без родители и близки

Необходимост: Над 400 000 деца в България живеят в бедност и социално изключване, всяка година около 1000 от тях се изоставят от родителите си. Най-добрата среда за отглеждане и израстване на едно дете е семейството. Ние вярваме, че правилният път за затварянето на вратите към институциите, които нанасят непоправими щети на попадналите там деца, е развитието на алтернативни социални услуги, които да гарантират, че всяко дете, разделено от семейството си, ще получи нужната грижа и любов. Затова фондация „За Нашите Деца“ е пионер в приемната грижа в България и основен партньор на Столична община по проекта за развиване на приемната грижа „Приеми ме“. Решение: Фондация “За Нашите Деца” въвежда приемната грижа като алтернатива на социалните институции през 1998 г. Центърът ни по приемна грижа е създаден през 2011 г., с подкрепата на световния лидер в областта – Core Assets. Центърът прилага стандартите за „Най-добра практика в приемната грижа“ и има ключова роля в процеса на деинституционализацията на децата в София и областта, заменяйки постепенно институционалната грижа с приемна. Приемната грижа е доказала своята значимост и се явява най-добрата алтернатива за отглеждане и възпитание на деца, които не могат да бъдат със собствените си семейства. Тази грижа обаче е ефективна само когато всеки около детето изпълнява своята роля. Работата на Центъра по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“: Най-важното за отглеждането на едно малко дете е здравата семейна среда. Фокусът в работата на приемния родител е детето – неговото емоционално и физическо здраве. Приемният родител приема детето с неговата индивидуалност, но и с пренесените травми. Той помага на детето да се възстанови, се развива, да се адаптира към новата среда и да се социализира. За да бъде възможно това, детето трябва да бъде обградено с индивидуална грижа, с любов и разбиране, да има подкрепяща среда. Приемната грижа е временна – до осиновяването или връщането на детето в биологичното семейство. Тя може да продължи с месеци или с години. Екипът на Центъра по приемна грижа, подпомаган при необходимост от експертите от другите ни услуги, е до приемните родители и настанените при тях деца на всеки етап от приемната грижа. Експертите ни правят: информиране и подбор на приемни семейства, оценяване на родителския капацитет, представяне на семейството пред Комисия по приемна грижа, подкрепа при първите срещи и опознаването с определеното за семейството дете и пълен набор от подкрепящи дейности по време на престоя на детето в семейството. Основна цел в работата на екипа на фондацията е да подкрепя приемните семейства и да гарантира добрата грижа за децата, настанени в тях. Нуждите на децата са специфични, а грижата за тях е емоционално-изчерпваща за приемните родители, тъй като те лекуват травмите от нелекия им живот преди това. Освен иновативна програма за кандидатите за приемни семейства, центърът предлага разнообразна програма за обучения на вече действащите приемни семейства, за да осигури качествената грижа за децата. Всеки месец се провеждат групи за подкрепа на приемните родители, където те получават пространство да споделят предизвикателствата и да получават насоки и насърчение. Част от работата на Центъра е и организиране на социализиращи дейности за приемните деца и семейства, които разширяват кръгозора им и подпомагат развитието на социалните им умения. Резултатите ни за 2022: През 2022 година 32 деца (13 от тях са нови за годината) са получили грижа, внимание, обич в приемни 24 приемни семейства на фондация „За Нашите Деца“ От тях 15 деца са намерили своя постоянен дом: 10 са осиновени, 3 са отново при биологичните си семейства, 1 е навършило пълнолетие, 1 е прехвърлено в приемно семейство извън фондацията. 10% от приемните деца са с различни леки увреждания или трудности в развитието, 3 са с ТЕЛК решение. В началото на 2023 година очакваме още 4 деца да заживеят своя щастлив живот, да намерят уюта и любовта в своите нови осиновителни семейства. Започваме 2023 започва с 18 приемни семейства – хора, които влагат своята енергия и време в това да променят детски съдби. Дарение от 7500 лева ще подпомогне работата на Центъра по приемна грижа, подкрепяйки 18 приемни семейства, при които са настанени 20 приемни деца на възраст от 0 до 7 години за период до 6 месеца, в следните направления (Виж приложен бюджет): – Пряка материална и финансова подкрепа към приемните семейства за покриване на разходи за настанените при тях деца: храна, медицински услуги и изследвания, медикаменти, комплекти за новородено, назначени терапии, специализирани прегледи и консултации, приспособления и аксесоари за деца с увреждания, образователни и учебни материали, други разходи на семейството, пряко свързани с отглеждането на детето. – Допълваща подкрепа: средства за експерти и съпътстващи специалисти за подкрепа на приемните деца и семейства; социализиращи дейности, курсове, спортни дейности, арт и кулинарни работилници, детски празненства, екскурзии, административни разходи. Вашата инвестиция в приемната грижа ще помогне да върнем светлината в очите на деца, останали без подкрепата на родители и близки, като им осигурим уюта, топлината и грижата на приемното семейство.

Ремонт на новата сграда на НЧ Тротоара 2020 и покриване на текущи разходи на читалището

От началото на тази година район Триадица предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на читалището сграда, която се намира на адрес ул. Луи Айер 34, гр. София. Условие за предоставянето ѝ е то да извърши ремонтните дейности по нея самостоятелно. За съжаление, състоянието ѝ е плачевно. Сградата е стара, стените са от сандвич панели, тънки и слабо предпазващи от студ и топлина. Има и дупки в стените, счупени и незатварящи се прозорци и други проблеми. Благодарение на дарения от фирми, вече е започнат ремонтът на течащия покрив. В новата сграда се предвиждат провеждането на безплатни уроци по танци за пенсионери, развитие на библиотечното и литературно дело, продължаване на всички дейности, извършвани от читалището до момента, както и развитие на локалната общност чрез включване в дейности, доброволчество и други.

„Плувни умения – програма за социализация на деца в неравностойно положение“

Проектът включва провеждане на организирани занимания по плуване за деца, част от които са без родителска среда.
Предвиждаме участието на 10 деца в 24 тренировки, два пъти седмично, за срок от три месеца през 2023 г. Сумата, която ни е необходима е 3600 лв.
Тъй като вярваме в положителния ефект на плуването върху децата, имаме готовност да стартираме проекта, независимо от събраната в състезанието сума. Ако тя е по-малка от тази, която ни е необходима, ще потърсим остатъка от други източници. Силно се надяваме вашият клуб да припознае нашата кауза и да ни подкрепи.

Целева група:
Фондация „КОНКОРДИЯ България“ има дългогодишен опит в работата с деца, младежи и техните семейства от уязвими групи. Семеен център „Посока“ като част от организацията, също развива активно успешни проекти, свързани със спортно-социалната интеграция на деца и младежи.
Желанието на екипа на Семеен център „Посока“ е настоящият проект да обхване десет деца на възраст от 12 до 18 години, които са социално изключени и в неравностойно положение и деца, живеещи извън семейната си среда. Деца, които имат нужда от подкрепа в процеса на придобиването на нови социални умения, приобщаване и житейски опит в различна от обичайната за тях среда.

Цел на програмата и дейностите в Семеен център „Посока“:
Основен фокус е работата ни в подкрепа на деца в неравностойно положение и най-вече подкрепа в посока тяхното образование, социална интеграция, личностното развитие и автономност. Убедени сме, че като ги подпомагаме и насърчаваме да се развиват образователно и личностно, предлагаме им развиваща социална среда, подкрепа и съдействие за тяхното социално включване, ние помагаме за положителното развитие на обществото като цяло и тяхната лична отговорност за това. Убедени сме, че добрата социална, физическа и двигателна култура на децата, както и социалният им опит посредством спорта им помага за укрепване на тяхната вяра в себе си и е задължителна за тяхното добро психологическо и умствено здраве и развитие.

Търсени цели и резултати:
Вярваме убедено, че включването на децата в организирани смесени групи по плуване ще улесни социализацията им и ще подпомогне натрупването на положителни преживявания, спортни и социални умения, така необходими за тях самите да се чувстват пълноценни. Децата ще имат възможност да придобият опит в нова, непозната до този момент за тях социална среда, сред свои връстници и треньори. Плуването като спорт предполага събиране в група, работа в група или съвместно с треньора и поради това предлага естествена среда за повишаване на социалните компетенции. Плуването също така ще подобри емоционалното им състояние и ще намали тревожността и натрупвания стрес през ежедневието.

Наред с това, форма́та на тренировките ще спомогне и за развитието на способности като организираност, отговорност и етика към процеса, последователност, следване на структурата, ориентиране към целта и следване на авторитета. Усвояването на нови знания, умения и навици би повишило самооценката на децата и мотивацията им за полагане на усилия за постигане на резултати и в други области от живота им.

Плуването и ползите за детското здраве:
Доказаните ползи от плуването при деца са изследвани и известни. Тук ще ги изброим накратко.

Когнитивни ползи:
Повишаване на концентрацията и фокуса на вниманието; развиване на способността за следене и изпълнение на инструкции; умението да мислиш за движения и координация на различните части на тяло.

Социални и комуникационни ползи:
Плуването в група предполага развитие на умения за кооперативност, общуване, споделяне на пространство в коридора, обмяна на различни уреди за плуване и уважение към възможностите на другия; умения за работа в група.

Емоционални ползи:
Удовлетворение от постигнатия напредък и повишена самоувереност; плуването успешно регулира и копира емоциите като фрустрация и тревожност, поради отделянето на ендорфини (естествени болкоуспокояващи) по време на тренировка. Подпомага преработването и канализирането на стреса и напрежението. Учи на търпение, уважение и толерантности към възможностите на другите в групата.

Физически и двигателни ползи:
Ползи за укрепване на мускулатурата и физическия тонус.
Плуването е един от малкото спортове, които натоварват равномерно всички мускулни групи, без това да е свързано с прекалено голямо натоварване. При този спорт земното притегляне е редуцирано, което намалява натоварването на костите и ставите. Това го прави особено подходящ за децата, чиято костна система все още е в процес на растеж.
Нека отбележим, че при децата, които посещават услугите на центъра ни, се наблюдава осезаемо липсата на двигателна активност и изградена базова двигателна култура. Нарушената координация, липсата на познания за тялото, гръбначни изкривявания, неправилна стойка на движение и наднормено тегло са често срещани.
9 от 23 деца, посещаващи програмата по катерене на Фондация „КОНКОРДИЯ България“ са с физически/ментални затруднения, издадени ЕР на ТЕЛК, епикризи и друга документация, свързана с вид и степен на увреждане. Семействата на тези деца са най-често от социално слаби и изключени групи и нямат финансовата възможност да заплатят на децата си включването в необходимите програми с цел стимулиране на тяхното ментално, личностно и физическо развитие. Програмата по катерене предоставя напълно безплатна възможност за тези деца да развият и подобрят психомоторното си здраве и развитие.

Дейности по реализиране на проекта:
– Наемане на сертифициран треньор
За реализацията на проекта организацията е провела предварителни разговори с главния треньор към Клуб „Спринт София” Красимир Захов, участвал в Олимпийски игри и известен със своите постижения. Клубът се ползва с голямо доверие в социалната сфера и работата по проекти, отличаващ се с работна етика, отдаденост професионализъм.
Важно е да отбележим че към клуба тренират известни национални състезатели и олимпийски надежди като Йосиф Миладинов – финалист от Олимпийските игри в Токио 2021 г. и Калоян Лефтеров – бронзов медалист от европейското първенство за юноши и участник в Олимпийските игри в Токио 2021 г. Децата ще имат възможност да научат за техните постижения, труд и усилия, както и да имат ролеви модели за поведение, толкова важни в тази възраст за социалното им ориентиране и развитие.
– Изготвяне на програма за посещения
Съвместно с треньора ще бъде изготвена програма и структура на тренировки, която може да гарантира изграждането на положителни социални навици, отговорност и плувна култура за начинаещи.
– Набиране на участници
Набирането на участници ще се осъществи от екипа на Семеен център „Посока”. Предвидено е в програмата да участват деца, настанени в ЦНСТ, деца без подкрепяща родителска среда, и деца от затворени общности. В по-голямата си част тези деца вече посещават различните дейности по подкрепа в център „Посока“, насочени са от социалните служби и са с доказана нужда от подкрепа за тяхното социално приобщаване и личностно развитие.
– Провеждане на занимания по график
Проектът предвижда провеждането на 24 на брой занимания с продължителност един час за срок от три месеца, в рамките на които да се формира базова плувна култура, житейски опит и социално приобщаване чрез спорта!
Вярваме убедено, че за този период с подкрепата на треньора и клуба, децата ще развият полезни навици като последователност, отговорност, целенасоченост и организираност, канализиране на енергията и стреса по здравословен начин. Все навици и умения, които ще им бъдат от полза в тяхната широка социална среда.
– Информация и публичност
Нашите водещи принципи: да покажем работата си и най-вече резултатите, които постигаме; пълната прозрачност на проекта и дейностите, насочени само и единствено в подкрепа на децата и семействата в нужда; да изразим благодарността си към партньорите, с които работим; да привлечем нови партньорства за каузата на децата в неравностойно положение.
С цел пълна прозрачност и достъпност, екипът на Фондация „КОНКОРДИЯ България“ се стреми редовно да дава актуална информация за извършваните дейности през комуникационните канали на организацията – профили в социалните мрежи и уеб сайта, новини, подкасти, радиопредвания, включвания на живо.

Спортни инициативи и реализирани програми:
Фондация „КОНКОРДИЯ България“ припознава спорта като средство за насърчаване на социалното приобщаване и има опит в реализирането на редица инициативи в тази посока.

Спортната програма на Фондация „КОНКОРДИЯ България“ е изключително успешна по отношение на интеграцията и мотивацията на всички включени деца. Футболен клуб „Конкордия” функционира от 2015 година. До момента през него са преминали над 200 деца в неравностойно положение. През годините децата от отбора са участвали в множество футболни първенства и са получавали редица награди.

В Семеен център „Посока“ към организацията се реализира проект „Катерене без граници“, който осигурява възможност за терапевтична подкрепа на деца в неравностойно положение с психомоторни затруднения. С активната подкрепа на партньорите ни от Уолтопия, Андреев Инвестмънт Груп и Мерк България, както и на УниКредит Булбанк по проект „С катерачески умения към нови постижения“, стана възможно цялостното осъществяване и изграждане на терапевтична стена за катерене в Семеен център „Посока“. Радваме се, че всеки един от тях припозна и вярва в каузата ни и има принос в нейното реализиране.
За последните шест месеца на 2022 г. през програмата за катерене са преминали 23 деца – 16 момичета и 7 момчета, като възрастовият диапазон е от 7 до 23 години. От тези 23 деца 9 са с физически/ментални затруднения с издадени ЕР на ТЕЛК, епикризи и друга документация, свързана с вид и степен на увреждане.
Благодарение на партньорството ни с Национална спортна академия „Васил Левски“ програмата осигурява възможност и за провеждане на ежеседмични тренировъчни часове в база на НСА. В заниманията се включват деца от нашите социални центрове и от други организации – наши партньори. Прилагането на програмата бързо доведе до положителни резултати в цялостното развитие на всички деца.

Семеен център „Посока“ успешно реализира кампанията „3 прехода, 3 преодолени трудности, 3 върха“. В резултат от инициативата децата, подкрепяни от социалната услуга, успяха да изкачат върховете Ком, Мальовица, Була, Исполин, Черни връх и др. Намираме това за силна инициатива, която им даде възможност да разширят зоната си на комфорт, да опознаят възможностите на телата си и да подобрят уменията си за планиране, организиране, отговорност към процеса, целеполагане и преодоляване на препятствията пред поставените цели.

Title partner

Main partners

Event partners

Marketing partner

https://netpeak.net

Charity partners

[/et_pb_section]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_section]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]
[/et_pb_column]